Linciau Pwysig

Ymwelwyr

RHEOLI RISG

Mae system gan yr ysgol, y Pennaeth a’r Corff Llywodraethu i reoli risg fel rhan o’r strategaeth sicrhau Iechyd a Diogelwch. Mae diogelwch holl ddefnyddwyr ac ymwelwyr a’r ysgol yn flaenllaw. Wrth adnabod risg, ymdrechir gwneud popeth o fen rheswm i leihau neu i negyddu’r risg hwnnw.

MAES PARCIO

I osgoi unrhyw bosibilrwydd o ddamwain o unrhyw fath, ni ddylai rhieni na phlant gerdded drwy’r maes parcio wrth ddod i’r ysgol nac wrth adael ar unrhyw gyfrif. Dylai pawb ddefnyddio’r llwybrau troed pwrpasol. Mae’r cais hwn yn rheol bwysig sydd yn rhan o strategaeth Iechyd a Diogelwch yr ysgol ac yn rhan o gamau’r ysgol i leihau risg o ddamweiniau. Mae’r cyfnodau cyn ac ar ôl ysgol yn gyfnodau prysur a pheryglus i gerddwyr a phlant. Helpiwch ni, os gwelwch yn dda, i osgoi unrhyw bosibilrwydd o ddamwain drwy gydymffurfio â’n cais.

Mae’n ofynnol fod gan bob ysgol drefn diogelwch mewn perthynas â meysydd parcio. Yn anffodus bu damweiniau angheuol a pheryglus mewn meysydd parcio ysgolion yn y gorffennol. Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn mynnu ein bod yn sicrhau diogelwch defnyddwyr mewn perthynas â meysydd parcio. Yn yr ysgol hon dim ond staff dysgu, staff cefnogol, athrawon llanw, athrawon cefnogol (offerynnau cerddorol a.y.b.), gweithwyr y Mudiad Meithrin, y Tacsi a cheir defnyddwyr ‘anabl’ drwy drefniant a chytundeb o flaen llaw'r Pennaeth, sydd â chaniatâd pendant a swyddogol i ddefnyddio’r maes parcio ym mlaen yr ysgol. Dim ond lle i hyd at 5 car yn unig sydd yn y maes parcio.

Llecyn bach yw’r maes parcio ac ni ellir sicrhau bod digon o le i barcio car yn ddiogel. Ni ddylai unrhyw un sydd yn defnyddio’r maes parcio gefnu allan i’r ffordd fawr i adael y maes parcio er diogelwch.


   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Bodffordd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LZ - ffôn: 01248 723384

Gwefan gan Delwedd