Linciau Pwysig

Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol Ysgol Gymuned Bodffordd

2014/2015

 

Rôl a Gwaith y Corff Llywodraethol

 

Mae rôl y llywodraethwyr yn hanfodol i ddatblygiad yr ysgol, ac yn cynorthwyo drwy eistedd fel bwrdd ymgynghorol a chyfarwyddol. Gwnânt benderfyniadau ynglŷn â sut mae’r ysgol yn cael ei gweithredu. Bydd y corff llawn yn cyfarfod un waith bob tymor, a cheir cyfarfodydd rheolaidd o’r is-bwyllgorau i drafod agweddau staffio, cyllid, addysg arbennig, cwricwlwm ac adeiladau.

 

Mae llywodraethwyr yn cael eu penodi i gynorthwyo :-

 • I benderfynu a thrafod llwybr strategol yr ysgol.
 • I benderfynu beth sydd yn cael ei ddysgu
 • I safoni ymddygiad y plant.
 • I gyfweld a phenodi staff.
 • I benderfynu sut i wneud y defnydd gorau o gyllideb yr ysgol.

 

Ceir gynrychiolaeth o’r personau hyn ar y Corff Llywodraethwyr:-

 • Rhieni
 • Athrawon a staff ategol yn yr ysgol.
 • Cynrychiolwyr yr Awdurdod Addysg
 • Cynrychiolwyr cynghorau lleol.
 • Cynrychiolwyr y gwasanaethau masnachol.

 

Mae rhiant-lywodraethwr:-

 • Gyda phlentyn yn yr ysgol.
 • Yn cael ei ethol / hethol gan rieni’r ysgol.
 • Yn gwasanaethu fel bob llywodraethwr arall am gyfnod o 4 blynedd.

 

Mae Rhiant-Llywodraethwr yn allweddol ar gyfer dod â barn rhieni i sylw’r corff cyfan, ond gallant drafod fel unigolion. Mae ganddyn nhw statws cyfartal a’r hawl i fwrw pleidlais.

Byddwch chi fel rhieni yn ethol 2 Riant - Llywodraethwr am gyfnod o 4 mlynedd.

 

Aelodaeth Presennol Corff Llywodraethol Ysgol Bodffordd

2014/2015

Cadeirydd:

Mr Einion Williams

Is-Gadeirydd:

Mr Enion Williams

Clerc:

Mrs Gladys Hughes

Cynrychiolydd yr Awdurdod Addysg Leol:

Mrs Margaret Evans

Cynrychiolwyr y Rhieni:

Mrs Gaynor Jones

Mrs Chantelle Frazer

Mrs Cerys Jones

Aelodau Cyfetholedig:

Ms Einir W Jones

Mr Gareth Parry

Cynrychiolydd Athrawon:

Mrs Ffion L Jones

Cynrychiolydd Staff Ategol:

Mrs Meryl Goulding

Cynrychiolydd Cyngor Cymuned:

Mr Einion Williams

Cynrychiolydd Cyngor:

Y Cynghorydd Mr Dylan Rees

Ex-officio:

Rhys G. Roberts (Pennaeth)

         

 

Mynediad i’r Ysgol ac Apeliadau

Dalgylch Bodffordd, Llangwyllog a Mona a wasanaethir yn bennaf gan Ysgol Gymuned Bodffordd. Ers 2010, mae ardal gwasanaethu’r ysgol wedi ehangu i gynnwys ardal Llynfaes a Capel Coch.

Bydd plant sydd wedi derbyn eu pen-blwydd yn dair oed cyn Medi’r 1af yn cael mynediad i’r Feithrin pob prynhawn ac yna’n cychwyn yn llawn amser yn y Medi canlynol.

Os gwrthodir lle i ddisgybl yn Ysgol Bodffordd, bydd gan y rhieni hawl i wneud apêl i’r Awdurdod Addysg ac yna i’r Cynulliad pe byddai angen.

Dylai rhieni sydd yn dymuno trosglwyddo eu plentyn o ysgol gynradd arall (a heb fod yn newid cyfeiriad) lenwi ffurflen dewis rieni gan nodi rhesymau am y cais, a’i gyflwyno i’r Awdurdod Addysg ond nid cyn trafod yn fanwl gyda’r Pennaeth.

Anogir rhieni i gymryd diddordeb yn addysg eu plant ac i hyrwyddo pob ymdrech i feithrin perthynas iach rhwng yr ysgol a’r cartref.

 

 

 •    Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Bodffordd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LZ - ffôn: 01248 723384

Logon Dylyniwyd gan Delwedd