Linciau Pwysig

Ffrindiau a Rhieni

CYSWLLT YSGOL A RHIENI

Nosweithiau i Rieni

Trefnir 2 Noson Agored yn flynyddol. Gweithredir y drefn ganlynol. Gwneir hyn i wneud y defnydd mwyaf effeithiol o amser ac i hyrwyddo tryloywder.

Tymor yr Hydref
Gwahoddir rhieni plant i ddod i gyfarfod a’r athrawon i drafod Asesiad Sylfaen ym mherthynas disgyblion y Dosbarth Derbyn, sut mae plentyn wedi ymgartrefu yn ei ddosbarth newydd, unrhyw anawsterau a gwaith ac anghenion addysgol ac unrhyw bryder parthed ymddygiad - (yn ôl yr hyn sy’n berthnasol i’r unigolyn dan sylw). Bydd yr ysgol yn gwahodd rhieni drwy lythyr.
Tymor yr Haf
Cyfarfod oes oes i drafod cynnwys yr adroddiad blynyddol i rieni a thrafod gwaith a cyfle in weld gwaith y flwyddyn. Y tymor hwn hefyd bydd gofyn trafod a rhieni Blwyddyn 6 materion perthnasol i drosglwyddo i’r ysgol uwchradd.

Os na allwch fynychu’r cyfarfod a drefnir, neu os dymunwch drafod cynnyd eich plentyn, yna mae croeso i chi gysylltu i wneud trefniadau eraill. Bydd y staff yn ddigon hyblyg i drefnu amser gwahanol fydd yn bosibl i chwi. Cofiwch hefyd gallwch godi unrhyw bryder a threfnu sgwrs ar adegau eraill. Peidiwch a gadael pethau tan gewch glywed gair neu mae nosweithiau agored yn cyrraedd. Mae’r athrawon yn yr ysgol hon yn bersonau hawdd dod atynt a phob un yn barod i wrando er bydd eich plentyn.

Rhoddir pwyslais ar gydweithio i fentro sicrhau’r addysg orau. Mae’n bwysig bod rhieni yn cymryd diddordeb byw yng ngwaith eu plant er mwyn hyrwyddo perthynas dda rhyngom. Mae'r bartneriaeth yn hanfodol i geisio cyrraedd y nod. Mae'n dibynnu ar gysylltiadau da a chydweithio iach rhwng y cartref a'r ysgol bob amser. Mae hyrwyddo a chynnal perthynas dda rhwng yr ysgol a bob rhiant yn hanfodol i ni.

Byddwn yn anfon llythyrau / cylchlythyrau yn weddol aml drwy law eich plant e.e. caniatâd i fynd ar daith addysgol, rheswm am absenoldeb, gwahoddiad i weithgareddau a newyddion am yr ysgol a’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon.

Mae yna nifer o achlysuron y byddwn yn eich gwahodd i ddod draw i’w cefnogi a manteisio arnynt i ddod i adnabod yr ysgol a’r athrawon.

Croesawn rieni i ddod i drafod materion o bwys. Gofynnir yn garedig i rieni gysylltu â’r Pennaeth o flaenllaw i drefnu amser cyfleus i gyfarfod.

Pwyllgor Rhieni a Ffrindiau Ysgol Bodffordd

Mae gwaith a chefnogaeth y gymdeithas yn bwysig iawn i ni fel ysgol – beth am ddod draw i’n gweithgareddau a’n cyfarfodydd. Mae’r pwyllgor yn un gweithgar ac yn gefnogol iawn. Trefnir gweithgareddau codi arian tra diddorol a gwahanol. Trefnir nosweithiau cymdeithasol a nosweithiau addysgol. Hoffem weld llawer mwy o rieni yn cefnogi’r cyfarfodydd. Croesewir rhieni disgyblion newydd bob amser. Edrychwn ar weithgareddau’r pwyllgor fel ffordd dda i ddod i adnabod rhieni ac i rieni ddod i adnabod athrawon a staff yr ysgol.
 


   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Bodffordd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LZ - ffôn: 01248 723384

Logon Gwefan gan Delwedd