Linciau Pwysig

Cefndir

PERTHYNAS YR YSGOL A’R GYMUNED

Mae’r ysgol yn gwasanaethu cymuned ddiwylliannol fyw. Mae’r berthynas rhwng yr ysgol a’r gymuned yn un gwerthfawr ac yn un i ymfalchïo ynddi.

Rhoddir cryn bwyslais ar gydweithio i sicrhau fod plant yn ymwybodol o'u hamgylchfyd ac o'u cyfrifoldeb tuag at y gymuned ac at gyd ddyn. Ceisiwn feithrin parodrwydd i gynorthwyo achosion da yn lleol ac yn genedlaethol a byd eang; achosion fel y Pensiynwyr, Cymdeithas y Deillion, Plant Mewn Angen, N.S.P.C.C., Marir Curie, ‘Jeans for Genes’, Cymorth Cristnogol, Comic Relief, Curiad Calon Cymru, Bad Achub RNLI, Ysbyty Gwynedd - ward Dewi ac Ysbyty Plant Alder Hey a.y.b. Nid yw pob un o’r elusennau hyn yn derbyn ein cefnogaeth pob blwyddyn. Daw tro pob un yn ei drefn a’i amser. Er bod casglu arian yn bwysig pwysleisiwn y ffaith mai meithrin agweddau cyfrifol ac ymdeimlad o gyfrifoldeb cymdeithasol yw’r bwriad. Peth cwbl wirfoddol yw cyfrannu tuag at yr elusennau. Ni roddir pwysau ar unrhyw un i gyfrannu. Yr un nod sydd gan bob un ohonom yn y diwedd, sef darparu'r addysg orau bosibl i'ch plant.


   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Bodffordd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LZ - ffôn: 01248 723384

Logon Gwefan gan Delwedd